هاست میزبانی فایل ایران

میزبانی فایل ایران 1 - 10 گیگ

10GB SSD
100GB Traffic
کنترل پنل cPanel

میزبانی فایل ایران 2 - 30 گیگ

30GB SSD
200GB Traffic
کنترل پنل cPanel

میزبانی فایل ایران 3 - 70 گیگ

70GB SSD
300GB Traffic
کنترل پنل cPanel

میزبانی فایل ایران 4 - 150 گیگ

150GB SSD
400GB Traffic
کنترل پنل cPanel