هاست لینوکس ایران

کنترل پنل cPanel - تحویل أنی

هاست لینوکس ایران - 500 مگابایت

فضا 500MB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - 1 گیگابایت

فضا 1GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - 2 گیگابایت

فضا 2GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - 5 گیگابایت

فضا 5GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - 10 گیگابایت

فضا 10GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ایران - 20 گیگابایت

فضا 20GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel