هاست میزبانی فایل ایران

میزبانی فایل ایران 1 - 10 گیگ

10GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود 1 به 10

میزبانی فایل ایران 2 - 30 گیگ

30GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود 1 به 10

میزبانی فایل ایران 3 - 70 گیگ

70GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود 1 به 10

میزبانی فایل ایران 4 - 150 گیگ

150GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود 1 به 10