مدیریت سرور اختصاصی

مدیریت سرور اختصاصی

خدمات مدیریت سطح نقره ای

خدمات پشتیبانی 10 تیکت در ماه
انتقال رایگان دیتای یک وبسایت
فضای اختصاصی ریموت برای بک آپ 50 گیگ

خدمات مدیریت سطح طلایی

خدمات پشتیبانی 15 تیکت در ماه
انتقال رایگان دیتای دو وبسایت
فضای اختصاصی ریموت برای بک آپ 500 گیگ