نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران 1 - 10 گیگ

10GB SSD
نامحدود Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل cPanel
با Oversell

نمایندگی هاست لینوکس ایران 2 - 20 گیگ

20GB SSD
نامحدود Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل cPanel
با Oversell

نمایندگی هاست لینوکس ایران 3 - 40 گیگ

40GB SSD
نامحدود Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل cPanel
با Oversell

نمایندگی هاست لینوکس ایران 4 - 80 گیگ

80GB SSD
نامحدود Traffic
نامحدود کاربر
کنترل پنل cPanel
با Oversell