سرور مجازی VPS ایران

سرور VPS ایران 1

1core x 1.66 GHz
512MB Ram
20GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور VPS ایران 2

2core x 1.66 GHz
1GB Ram
30GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور VPS ایران 3

4core x 1.66 GHz
2GB RAM
40GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور VPS ایران 4

4core x 1.66 GHz
4GB RAM
60GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور VPS ایران 5

8core x 1.66 GHz
8GB RAM
80GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور VPS ایران 6

8core x 1.66 GHz
12GB RAM
100GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

سرور اختصاصی مجازی

16core x 1.66 GHz
16GB RAM
525GB NVMe
ترافیک نامحدود
1Gbps Network

مدیریت سرور