سرور مجازی لینوکس آلمان

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن اول

2 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
20 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن دوم

3 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
30 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن سوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن چهارم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
50 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن پنجم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
70 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن ششم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
90 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن هفتم

20 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
110 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس آلمان پلن هشتم

24 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
130 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب