سرور مجازی لینوکس ویژه ایران

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن اول

2 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
20 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 200 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن دوم

3 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
30 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 200 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن سوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن چهارم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
50 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن پنجم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
70 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن ششم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
90 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن هفتم

20 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
110 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 700 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ویژه ایران پلن هشتم

24 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
130 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 700 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب