سرور مجازی لینوکس ایران

سرور مجازی لینوکس ایران پلن اول

2 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
30 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 200 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن دوم

3 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 200 گیگابایت
پورت شبکه 500Gbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن سوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
60 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن چهارم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
80 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن پنجم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
120 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن ششم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
160 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن هفتم

20 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
200 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 700 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی لینوکس ایران پلن هشتم

24 گیگابایت RAM
16 هسته CPU
200 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 700 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب