هاست دانلود ایران

هاست دانلود ایران پلن اول

20 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود ایران پلن دوم

50 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود ایران پلن سوم

100 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود ایران پلن چهارم

250 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin